Νομική σημείωση Volvo – Παπαδόπουλος

 

Νομική Σημείωση

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Παρακάτω παραθέτουμε τους όρους που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Volvo-papadopoulos.gr  προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα της. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τις παρακάτω παραγράφους πριν την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην  κάνει χρήση τους.

Η εταιρία μας μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας να είναι ακριβή και αληθή. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 

Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν τα προϊόντα της Volvo-papadopoulos.gr που πωλούνται στην Ελληνική Αγορά και ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλες χώρες.

 

Τιμές κατανάλωσης καυσίμων

(Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μεθόδους μέτρησης (Euro4: RL80/1268/EWG και Euro 5: VO [EG] 15/2007 στις ισχύουσες εκδόσεις τους). Επισήμανση, σύμφωνα με την οδηγία 1999/94/EG, βάσει της ισχύουσας έκδοσής της: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση διαφόρων μοντέλων. Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές ρύπων ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2 ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένας οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO2, που συμπεριλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων, προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προστασία Πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων) και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας μας ή τρίτων με δικαίωμα χρήσης από την εταιρία μας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. H εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό, λόγω πιθανών παρεμβολών από μη εξουσιοδοτημένους ηλεκτρονικούς εισβολείς.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία μας αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του site της.

Το παρόν site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η εταιρία μας αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο site.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπo μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Συνεπώς, παρακάτω σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συλλογή ανώνυμων και προσωπικών δεδομένων:

Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να την επισκέπτεται χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του. Ο χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα που του παρέχονται από τον Κανονισμό 2016/679.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Πρoσωπικών Δεδομένων EE 2016/679 (GDPR)) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία Γιάννης Παπαδόπουλος  Αυτοκίνητα – Ανταλλακτικά Α.Ε.

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

Α.  Αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για να λάβετε προσφορά για συγκεκριμένο όχημα, να πραγματοποιήσετε test drive, να κλείσετε ραντεβού για service, να λάβετε το newsletter της Εταιρείας ή τέλος για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σκοπός της επεξεργασίας είναι, κατά περίπτωση, η ικανοποίηση οποιουδήποτε σχετικού αιτήματός σας, η αποστολή του newsletter ή αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα ερωτήματα/ παράπονα/ σχόλια σας.

Β.  Αναφορικά με τα ανωτέρω δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτά έχουν συλλεγεί από προηγούμενη συναλλακτική σχέση (π.χ. «Test drive», «Ραντεβού για service», «Ζητήστε προσφορά»), περαιτέρω σκοπός της επεξεργασίας τους είναι η απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας ή η εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, για τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν απαιτείται η λήψη της συγκατάθεσή σας.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν και τυχόν τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας αναφορικά με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, Κανονισμός 2016/679) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, Κανονισμός 2016/679 ).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Παπαδόπουλος Α.Ε.

6. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Πολιτική απορρήτου

Σας δίδουμε πρόσβαση στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το κανονισμό 2016/679 ΕΕ και συγκεκριμένα:
Δικαίωμα ενημέρωσης των παρεχόμενων από εσάς προσωπικών σας στοιχείων ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διόρθωσης στα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.
Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσής σας με πιο εύκολο τρόπο από ότι η συγκατάθεσή σας, αλλά και δικαίωμα στο περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με αυτά που ήδη έχετε δώσει.
Δικαίωμα στη λήθη αφού τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από μια 10ετία από τη καταχώρησή τους.

 


Cookies

Essential Cookies (Βασικά Cookies)

Τα essential cookies απαιτούνται για να μπορείτε να κινείστε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας και να μας επιτρέπουν να θυμόμαστε ορισμένες επιλογές που έχετε κάνει.  Κανένα από αυτά τα cookies δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Performance, Advertising and Targeting Cookies

Google Analytics

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και δημιουργούνται αναφορές για τον αριθμό των επισκεπτών, τον χρόνο που έμειναν στην ιστοσελίδα και ποιες σελίδες επισκέφτηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

www.google.com/intl/en/policies/privacy


Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη χρήση ή το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, θα  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.


Επικοινωνία 

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Παπαδόπουλος ΑΕ για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας::

Παπαδόπουλος ΑΕ

6ο χλμ Λάρισας – Τρικάλων

41500 Λάρισα T.Θ. 1095

Τηλ. +30 2410 851800

Fax  +30 2410 851804

Mail: info@volvo-papadopoulos.gr